Obsah

Retenční nádrž Citonice

rybnik

   Úvodem několik slov  k významu vody v krajině.  Všichni  víme, že bez vody není život.  Naši předci toto měli na paměti a proto  bylo dříve daleko více lesů, vodních ploch, remízků atd…. Krajina byla více  členitá a měla větší schopnost zadržovat vodu.

   V 19.   a  20. století  začal člověk odvádět vodu z krajiny, rozšiřovat plochy zemědělské půdy,  provádět rozsáhlé meliorace.  Krajina se vysušila, dochází k jejímu rychlejšímu prohřátí.

I toto je jeden  z hlavních důvodů klimatických extrémů poslední doby.   Období sucha střídají intenzivní bouřky, silné větry a povodně. Tento  velký problém se týká hlavně Jižní Moravy, která se výrazně oteplila , chybí vodní srážky a odborníci předpokládají postupnou  zněnu  klimatu.

 Proto bychom se měli snažit  vrátit krajině její původní přirozenou podobu a význam  a tím postupně optimalizovat vodní režim krajiny. Principem je zachytit vodu tam, kam dopadla.

Všichni víme, že v obci Citonice byly v minulosti  na gránickém potoce 3 velké rybníky.

První  tzv. Bezkovský za stávajícím rybníkem Skalka,  prostřední byl  a je rybník Skalka a největším  byl Citonický  (také s názvem „ Na hájku“),  jehož  koruna  hráze tvořila  cestu na Bezkov. A právě tento rybník má obec Citonice zájem obnovit.  Připravovaná retenční nádrž bude  významným  krajinotvorným  prvkem. Bude  zadržovat  vodu, Která by jinak bez užitku odtekla, bude chránit před přívalovými srážkami a zmírňovat případné povodňové vlny. Stabilizuje mikroklima dané oblasti, významně doplňuje zásoby podzemní vody ve studnách. V neposlední  řadě bude sloužit  i ke koupání  s pozvolným přístupem do vody. Bude mít samočistící schopnost , tzn. že by měla být přiměřeně čistá a vhodná ke koupání.

Prostor mezi  retenční nádrží a rybníkem Rušlem se postupně přeměnění  v lesopark, který bude ideálním místem  k procházkám a odpočinku.

Základní údaje o stavbě:

-           Délka hráze                                                                     116 m

-          Max.výška hráze                                                              4,9 m

-          Šířka koruny hráze                                                           4,0 m

-          Plocha vodní hladiny při Mz                                      65 110 m2

-          Objem vody  při hladině Mz                                      75 470 m3

-          Maximální hloubka vody v nádrži                                  3,2  m

-          Plocha litorální  zóny                                                  8 100 m2

Realizace díla bude pouze v případě, že obec obdrží  od Státního fondu životního prostředí v rámci operačního programu  optimalizace vodního režimu krajiny  finanční dotaci ve výši 85 %.

Aktuální situace:

SFŽP přestal podporovat obnovu a budování nových rybníků, zaměřuje se na revitalizaci krajiny. Výše uvedený záměr je možno realizovat při zajištění dotace ze SZIF, který podporuje chov ryb. Při podání žádosti o dotaci  je nutno splňovat dvě základní podmínky:

1. být plátcem DPH

2. hospodařit na více než 20 ha vodní plochy.

První podmínku by obec byla schopna zajistit, ale druhou ne. Realizace záměru by byla možná jiným právním subjektem, který by splňoval uvedené požadavky SZIF. Jednou z možností by bylo, že obec prodá již zpracovanou projektovou dokumentaci a pronajme na určitou dobu pozemky pod tímto rybníkem tomuto subjektu, který by na tomto rybníku po určitou dobu hospodařil. Po tomto období by rybník připadl do vlastnictví obce. Vodohospodářská situace v obci se každoročně zhoršuje, dešťových srážek je stále méně a uvedený záměr by tuto situaci částečně zlepšil.                                                         

Ing. František Molík - starosta