Obsah

Lesopark

Zastupitelstvo obce rozhodlo o vybudování lesoparku mezi rybníky Rušlem a Skalka. Výsadbou krajinné zeleně zde dojde k jejich propojení v jednotný celek. Plánovaná výsadba bude plnit krajinotvournou a meliorační funkci, přispěje k optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny a stane se sportovně odpočinkovou zónou pro občany obce.

V rámci Operačního programu  SFŽP - zlepšování stavu přírody a krajiny, obec má přislíbenou dotaci ve výši 523 tis. Kč. Celkové náklady jsou ve výši 581 tis. Kč.  Realizace akce v roce 2013-2014. 

15.8.2013 bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele. Hodnotící komise vybrala firmu Kavyl spol. s r.o., Mohelno, která předložila nejnižší nabídkovou cenu. SFŽP z důvodu záměny druhové skladby stromů doporučil provést nové výběrové řízení, které proběhlo dne 13.3.2014 a hodnoticí komise schválená zastupitelstvem obce vybrala firmu HORTISCENTRUM, s.r.o., která nabídla nejnižší cenu. Realizace akce se tímto posunula do roku 2014 s následnou péčí do roku 2015.

Vlastní výsadba stromů a keřů proběhla v měsících duben a květen 2014. V případě uschnutí sazenic dojde k jejich výměně. Do konce roku 2015 firma zajišťuje i sečení a údržbu celého pozemku. 

Fotografie z akce jsou k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Lesopark 2014. 

Lesopark