Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Historie kroniky

     Kronika obce Citonice byla zpracována na základě pamětní knihy psané od roku 1921, která je uložena v Okresním archívu ve Znojmě. Dlouhou dobu se o této pamětní knize vědělo pouze to, že byla psaná, ale nikdo neměl potuchy kam se poděla.

     Výše uvedená pamětní kniha vypovídá o životě občanů obce Citonice od historie až do roku 1978. Od roku 1979 je vedena Kronika obce Citonice II.díl., která je vedena do roku 1985. 

     Místní občan pan Rudolf Mareš, narozený dne 9. 4. 1926 v Olbramkostele, bytem v Citonicích č.p. 122 napsal „Paměti obce Citonice“, které zachycují události v obci  od roku 1800. Většinu údajů o historii čerpal z výše uvedené pamětní knihy, neboť často navštěvoval okresní archív, kde čerpal informace nejen pro „Paměti obce Citonice“,ale i pro psaní vlastní rodinné kroniky. Kronika pana Mareše popisuje události obce do roku 1989,  avšak zápisy o událostech jednotlivých roků jsou psané velice stručně.

    V roce 2006 starosta obce pan Josef Ilek, v dobré spolupráci s ředitelem Okresního archivu ve Znojmě JUDr. Málou, zjistil existenci pamětní knihy psané  od roku 1921 a Paměti obce Citonice pana Rudolfa Mareše. V roce 2007 Ing. František Molík, starosta obce Citonice, zjistil existenci Kroniky obce Citonice II. díl. Tyto tři kroniky se staly podnětem ke zpracování kroniky Obce Citonice v elektronické podobě, doplněné o údaje a události z let minulých publikovaných ve Vlastivědných sbornících „Jižní Morava“, publikovaných článků odborných pracovníků, ze zpráv uvedených  v regionálních novinách, z knih zápisů bývalého MNV a později z knihy zápisů zasedání obecního zastupitelstva. Tato kronika je rovněž doplněna starými dobovými fotografiemi a pohlednicemi zachycujícími Citonice v dobách minulých až po současnost.

Prvním kronikářem byl:
Jos. Cidlík, řídící učitel v Citonicích, rodem z Běhařovic, působil zde od r. 1890 – 1919. Psal pamětní knihu obce (která byla nařízena v roce 1921) po stranu 15.
Druhým kronikářem byl:
František Berger, řídící učitel, rodem z Puklic u Jihlavy, doplnil kroniku a pokračoval  od str. 16. Do obce přišel v r. 1928.
V roce 1940 obecní zastupitelstvo jmenovalo obecním kronikářem řídícího učitele Antonína Eliáše, který působil jako řídící učitel do roku 1938 v Mašovicích. V psaní kroniky pokračoval od str. 62. Po 14tiletém působení v obci uzavřel kroniku na str. 96. Po celou dobu působení řídil se zásadou slušnosti a lidskosti. Dne 3. 1. 1952 nastoupil do nemoci a vystaven neodůvodněným útokům členů SNB, některých členů KSČ a učitelky s.Hornové byl služebně přeložen na místo učitele do Znojma. Po jeho odchodu byl vedením správy školy od 1. září 1952 ustanoven Jan Meška, který působil dříve v sousedních Milíčovicích, za okupace v Báňovicích okres Dačice, od r. 1926 z Březí okres Mikulov a před tím  na různých školách zdejšího okresu.
Radou MNV ze dne 17. 12. 1955 byl jmenován kronikářem místní obce výše uvedený Jan Meška.Po devítiletém působení na zdejší obci a po 41 služebních letech svého povolání uzavřel zápisy v obecní kronice na straně č. 138 a koncem školního roku 1961- 61 odešel  
do důchodu.
 Na místo kronikáře místní obce byl ustanoven radou MNV a od 1. 9. 1961 ředitelem školy Jaroslav Pella, který dříve působil 15 let na ZDŠ v Lančově a před tím v Moravských Budějovicích.

V roce 2006 paní Anna Kabilková, nar. 8. 11. 1954 ve Znojmě (rodačka z Hlubokých Mašůvek, do Citonic se přistěhovala s rodinou v roce 1986), začala přepisovat do elektronické podoby  kroniku obce a doplnila ji o zjištěné údaje a události z let minulých publikovaných
ve Vlastivědných sbornících „Jižní Morava“, z publikovaných článků odborných pracovníků, ze zpráv uvedených v regionálních novinách, z knih zápisů bývalého MNV a později z knih zápisů zasedání obecního zastupitelstva. Rovněž ji doplnila starými dobovými fotografiemi a pohlednicemi zachycujícími Citonice v dobách minulých až po současnost.